فراخوان مقاله جهت چاپ در شماره 24 مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان

bu_admin
بامیان

 به اطلاع آن عده از استاتید پوهنتون بامیان و سایر پوهنتون ها کشور که خواهان چاپ مقاله شان در مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان می باشد رسانیده می شود اینکه مقالات خویش را جهت چاپ در شماره (24) این مجله از تاریخ نشر اطلاعیه الی 1402/7/9  به شکل هارد و سافت کاپی همراه با مکتوب تایید مقالات از دیپارتمنت و پوهنځی  مربوطه به این اداره ارسال نمائید  

Documents

رهنمای نگارش مقالات مجله علمی-تحقیقی پوهنتون بامیان
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.