چشم انداز و ماموریت

ss

چشم انداز دانشگاه بامیان

تثبیت جایگاه دانشگاه بامیان به عنوان یک نهاد علمی معتبر در سطح ملی و منطقه ای.

ماموریت دانشگاه بامیان

توسعه علمی و تقدیم نیروی انسانی متخصص و متعهد بر اساس نیاز های جامعه و بازار کار.